CARDIFF TOMORROW – The Future of our Public Services 8th May 2018

Posted by on May 2, 2018 in Events, News | No Comments

 

On behalf of the Cardiff Public Services Board, Cynnal Cymru invites you to the Cornerstone in Central Cardiff at 4.00pm on the 8th of May to hear from Cardiff’s public service leaders on the future of public services in the capital city of Wales.

Speakers:

  • Cllr Huw Thomas, Leader of Cardiff Council and Chair of the Cardiff Public Services Board
  • Maria Battle, Chair of Cardiff and Vale University Health Board and Vice-Chair of the Cardiff Public Services Board
  • Alun Michael, South Wales Police and Crime Commissioner

Cardiff is a growing city, and with success comes challenges as well as opportunities. Public organisations in the city and county of Cardiff are now collaborating to address short and long-term challenges, take preventative action, involve citizens and integrate their services to deliver greater well-being.

Leaders of three of the public service bodies in the city will present their vision, discuss their collaboration and answer questions. We will also hear stories from the people of Cardiff that illustrate the challenges we all face as well as the benefits that come from working together.

Join us as we take stock and look forward.

 The Cornerstone, Charles Street

4.00pm until 6pm

8th May

The event is free but please reserve your place HERE

 

————————————————————————–

 

Ar ran Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, mae Cynnal Cymru’n eich gwahodd i’r Cornerstone yng Nghanol Caerdydd am 4.00pm ar 8 Mai i glywed gan arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus Caerdydd am ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus prifddinas Cymru.

Siaradwyr:

  • Y Cyng. Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd
  • Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Caerdydd
  • Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Mae Caerdydd yn ddinas ar dwf, a chyda llwyddiant daw heriau a chyfleoedd. Mae sefydliadau cyhoeddus yn ninas a sir Caerdydd wrthi’n cydweithio i ateb yr heriau byrdymor a hirdymor hyn, gweithredu i’w hatal, cynnwys dinasyddion ac integreiddio eu gwasanaethau er lles pawb.

Bydd arweinwyr tri chorff gwasanaethau cyhoeddus yn y ddinas yn cyflwyno eu gweledigaeth, yn trafod eu cydweithrediad ac yn ateb cwestiynau. Byddwn hefyd yn clywed straeon gan bobl Caerdydd sy’n dangos yr herian a wynebwn oll yn ogystal â buddion cydweithio.

Ymunwch â ni wrth fwrw golwg ar heddiw ac yfory.

The Cornerstone, Heol Charles

4.00pm tan 6.00pm

8 Mai

Digwyddiad am ddim yw hwn ond cadwch eich lle YMA

Bethan Harvey

Projects and Events Administrator | Gweinyddwraig Prosiectau a Digwyddiadau

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cynnal Cymru | Sustain Wales

Telephone | Ffôn: 02920 431746

Web | Gwe: www.cynnalcymru.com

@cynnalcymru

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw prif sefydliad datblygu cynaliadwy Cymru (ers 2002). Rydym yn sefydliad dielw.  Cwmni cofrestredig 4622047 | Elusen gofrestredig 1158496

Cynnal Cymru – Sustain Wales is Wales’ leading Sustainable Development organisation (est.2002). We are not-for-profit. Registered company 4622047 | Registered charity 1158496