Winter 2020 Events Schedule. Bookable via Eventbrite.

Posted by on Nov 2, 2020 in Events | No Comments

All events will be delivered online via Zoom / Bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cyflwyno ar-lein trwy Zoom.

Tuesday 17th November 7.30pm National Park City Foundation   We will hear from Clare James and David Clubb, who are active campaigners based in Cardiff.

Dydd Mawrth 17eg Tachwedd 7.30pm Sefydliad Dinas y Parc Cenedlaethol   Byddwn yn clywed gan Clare James a David Clubb, sy’n ymgyrchwyr gweithredol yng Nghaerdydd

BOOK HERE

Thursday 26th November 7.30pm The Woodland Trust Wales   Brian Palmer will give a talk on ancient woodland and trees, old Welsh place names relating to woods and trees, and the wider work of the Trust.

Dydd Iau 26ain Tachwedd 7.30pm Coed Cadw Cymru   Bydd Brian Palmer yn rhoi sgwrs ar goetir a choed hynafol, hen enwau lleoedd Cymreig yn ymwneud â choedwigoedd a choed, a gwaith ehangach yr Ymddiriedolaeth.  

BOOK HERE

Thursday 10th December 7.30pm Bumblebee Conservation Trust Monitoring bumblebee populations: our Bumblebee Conservation Trust bee walk in Cardiff   Dr Tim Rich is a volunteer with the Bumblebee Conservation Trust and helps to run a bumblebee monitoring transect (beewalk) in Hailey Park (North Cardiff).   As one of the UK’s preeminent botanists, Tim will share his fascinating insights into his experience of recording bumblebees and the flowers which they are foraging on.  

Dydd Iau 10fed Rhagfyr 7.30pm Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn   Monitro poblogaethau cacwn: ein taith gerdded gwenyn Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn yng Nghaerdydd   Mae Dr Tim Rich yn wirfoddolwr gyda’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn, ac mae’n helpu i redeg trawslun monitro cacwn (beewalk) ym Mharc Hailey (Gogledd Caerdydd).   Fel un o fotanegwyr penigamp y DU, bydd Tim yn rhannu ei fewnwelediadau cyfareddol i’w brofiad o recordio cacwn a’r blodau y maen nhw’n chwilota amdanyn nhw.  

BOOK HERE